Familjerätt

Familjerätt på Advokatfirman Sanner och Brink

Ekonomisk Familjerätt

På Advokatfirman Sanner & Brink arbetar vi med alla typer av juridiska frågor som är relaterade till familjen. Det kan gälla upprättande av juridiska dokument såsom äktenskapsförord, samboavtal, gåvohandlingar, testamenten eller liknande. Genom denna typ av handlingar skapar du trygghet och förutsägbarhet både för dig själv och för dina anhöriga. Byråns advokater har även stor erfarenhet av bodelningar, bouppteckningar och arvskiften ochförordnas ofta av domstol som boutredningsman i dödsbon eller som bodelningsförrättare efter samboseparation eller äktenskapsskillnad.

BARN

Vid en äktenskapsskillnad eller separation behöver föräldrarna ofta reglera vad som ska gälla dem emellan rörande barnen. Det kan handla om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo, hur ofta ett umgänge ska utövas och om någon förälder ska betala underhållsbidrag. För det fall föräldrarna kan enas kan frågorna regleras i avtal. I de fall enighet inte kan uppnås biträder vi inför och under en domstolsprocess.

Advokaterna på byrån har stor erfarenhet av familjerättsliga tvister och kan därför hjälpa dig att fokusera på det som har relevans i din tvist. Vi tillvaratar dina rättigheter och stöttar dig under hela processen, såväl i diskussioner med motparten som vid en eventuell domstolsprövning.